pr

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะในการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2560

 

logo 2017

สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ 02-1413052 , 02-1413074 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Logo cdd  ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน