pr

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โครงการฝึกอบรมความรู้และพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่พนักงานกองทุนและลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2560

 

logo 2017

สำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
กรมการพัฒนาชุมชน ชั้น ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ 02-1413052 , 02-1413074 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Logo cdd  ดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน